ตั้งอยู่เลขที่ 248 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 0 7461 3066 / โทรสาร 0 7461 3052
Email : ekkachai.petseng@gmail.com,
©Copyright. Phatthalung Technical Collage.