ประกันคุณภาพ

หน่วยงานภายใน

สถิติการใช้งาน

122982
วันนี้วันนี้1599
เมื่อวานเมื่อวาน1813
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้3412
เดือนนี้เดือนนี้10000
ทุกวันทุกวัน1229826

หลักสูตรการศึกษา และสาขาที่เปิดสอน


           วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวีชาชีพพุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวีชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546 (ปวส.)ของกระทรวงศึกษาธิการ
ใน 4 ประเภทวิชา ดังนี้

1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2.  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3.  ประเภทวิชาคหกรรม
4.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


    หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ระดับปวช.) จัดการศึกษา 3 ประเภทวิชาคือ

1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมมี 9 สาขาวิชา ดังนี้

1.1        สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์)

1.2        สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานยานยนต์)ทวิภาคี

1.3        สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง(สาขางานเครื่องมือกล)

1.4        สาขาวิชาโลหะการ (สาขางานเชื่อมโลหะ)

1.5        สาขาวิชาเครื่องกล (สาขางานเชื่อมโลหะ) ทวิภาคี

1.6        สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานไฟฟ้ากำลัง)

1.7        สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)

1.8        สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์)

1.9        สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (สาขางานก่อสร้าง)

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มี 4 สาขาวิชาคือ

2.1        สาขาวิชาพณิชยการ (สาขางานการบัญชี)

2.2        สาขาวิชาพณิชยการ(สาขางานการขาย)

2.3        สาขาวิชาพณิชยการ (สาขางานการเลขานุการ)

2.4        สาขาวิชาพณิชยการ (สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

3. ประเภทวิชาคหกรรม มี 4 สาขาวิชาคือ

3.1        สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย (สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า)

3.2        สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (สาขางานอาหารและโภชนาการ)

3.3        สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขางานคหกรรมการผลิต)

3.4        สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (สาขางานธุรกิจคหกรรม)

     หลักสูตรประกาศนียบัตรวีชาชีพชั้นสูง(ระดับปวส.)  จัดการศึกษา 5 ประเภทวิชาคือ

1.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมมี 8 สาขาวิชา ดังนี้

1.1 สาขาวิชาเครื่องกล

1.1.1        สาขางานเทคนิคยานยนต์

1.1.2        สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)

1.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

1.2.1        สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

1.2.2        สาขางานเครื่องมือกล

1.3 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

1.3.1        สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม

1.3.2        สาขางานเทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม (ม.6)

1.3.3        สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ (ทวิภาคี)

1.4 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

1.4.1           สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า

1.4.2           สาขางานติดตั้งไฟฟ้า

1.5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์                

1.5.1           สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

1.5.2           สาขางานเทคนิคระบบโทรคมนาคม

1.6 สาขาวิชาการก่อสร้าง

1.6.1        สาขางานเทคนิคก่อสร้าง

1.6.2        สาขางานเทคนิคก่อสร้าง (เทียบโอน)

1.7 สาขาวิชาโยธา

1.7.1           สาขางานโยธา

1.8  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1.7.1           สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (ม.6)

 

2.  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.1             สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6)

3. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 

3.1             สาขาวิชาการบัญชี

3.2             สาขาวิชาการบัญชี (ม.6)  

3.3             สาขาวิชาการตลาด

3.4             สาขาวิชาการตลาด (ม.6)

3.5             สาขางานการจัดการทั่วไป

3.6             สาขางานการจัดการทั่วไป (ม.6)

3.7             สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สาขางานพัฒนาโปรแกรม)

3.8             สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (สาขางานพัฒนาโปรแกรม ม.6)

3.9             สาขาวิชาการเงินการธนาคาร (สาขางานการเงินภาครัฐบาลและเอกชน ม.6)

3.10          สาขางานการจัดการสำนักงาน

3.11          สาขางานการจัดการสำนักงาน (ม.6)

4.  ประเภทวิชาคหกรรม

4.1             สาขางานโภชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ  (ม.6)

                5.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

5.1             สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ (สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ม.6)วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  (Phatthalung Technical College)
ตั้งอยู่เลขที่ 248 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ 0 7461 3066   / โทรสาร   0 7461 3052
Website : http://www.ptl.ac.th      facebook
Email :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ผู้ดูแลเว็บ)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 
Powered by Joomla!®. Designed by: free joomla templates celebrity search Valid XHTML and CSS.