วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร การสร้างคอนเทนต์ของธุรกิจโรงแรมแบบออนไลน์ หลักสูตร 15 ชั่วโมง

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคพ้ัทลุง จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ชื่อหลักสูตรารสร้างคอนเทนต์ของธุรกิจโรงแรมแบบออนไลน์ หลักสูตร 15 ชั่วโมง อบรมในวันที่ 18 – 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น.