วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

การประชุมวิชาการนักองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2564

https://www.facebook.com/ptl.ac.th/videos/222562353343084/

การประชุมวิชาการนักองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2564
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่าย คณะครูที่ปรึกษาชมรมทุกชมรม คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ไว้ ณ ที่นี้ ครับ

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา_วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง