โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ E-Commerce ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง