วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565

แจ้งกำหนดการ การซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดการ การซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
รับลงทะเบียนแก้กิจกรรม ในวันที่ 16 มีนาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น.
ณ ห้องงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
โดยให้สวมแมสตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

🔈ให้นักเรียนปริ้นผลการเรียนที่เป็น มผ. ของวิชากิจกรรมฯ มาด้วย พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนแก้กิจกรรม จำนวน 150 บาทถ้วน(หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

👉👉รับลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษาที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบวิทยาลัยเท่านั้น👈👈