วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2565

เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ของครูสถาปนา มีขาว แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ