วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

โครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานของ ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ธุรกิจเรินตาอ้น เเละสวนบ้านปั้นดิน จังหวัดพัทลุงขอขอบคุณเจ้าของธุรกิจเรินตาอ้น เเละธุรกิจสวนบ้านปั้นดิน จังหวัดพัทลุง และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน ครูที่ปรึกษาธุรกิจทุกท่าน และนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนค่ะ