วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ประวัติวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2476 โดยท่านขุนวิจารณ์ จรรยา
ศึกษาธิการจังหวัดในสมัยนั้นเป็นโรงเรียนสังกัดประชาบาล เรียกชื่อ โรงเรียนประถมวิสามัญการช่าง
เปิดสอนวิชาทำสวน (ทำแปลงผักเล็ก ๆ ) วิชาจักสาน ใช้สถานที่โรงเรียนวัดภูผาภิมุข
พ.ศ. 2477 เปิดสอนวิชาช่างบัดกรี
พ.ศ. 2481 กรมอาชีวศึกษาอนุมัติให้เปิดเป็น โรงเรียนช่างไม้และได้จัดหาที่ใหม่คือที่ตั้งวิทยาลัยในปัจจุบัน
พ.ศ. 2499 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนการช่างพัทลุง
พ.ศ. 2501 ได้รับการปรับปรุงเข้าโครงการ สปอ. เปิดสอนวิชาช่างก่อสร้าง ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
พ.ศ. 2513 รวมกับโรงเรียนการช่างสตรี มีแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย แผนกอาหารและโภชนาการ
พ.ศ. 2516 เปิดสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
พ.ศ. 2520 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทคนิคพัทลุง
พ.ศ. 2521 เปิดสอนแผนกพณิชยการ
พ.ศ. 2522 ยกฐานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2523 เปิดสอนแผนกคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับ ปวท. สาขาบริหารธุรกิจ แผนกการบัญชี
พ.ศ. 2525 เปิดสอนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2527 เปิดสอนระดับปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาการบัญชี สาขา วิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป
พ.ศ. 2531 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
พ.ศ. 2532 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด
พ.ศ. 2535 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาเลขานุการ และ ปวส. แผนกวิชาเทคนิคโลหะ
พ.ศ. 2536 เปิดสอนระดับ ปวส. สาชาวิชาแม่พิมพ์โลหะและสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
พ.ศ. 2536 เปิดสอนระดับ ปวส.สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง
พ.ศ. 2537 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดสอนระดับ ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พ.ศ. 2538 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี (รับจากผู้สำเร็จ ม.6)
พ.ศ. 2540 เปิดสอนระดับ ปวช. (สมทบ) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และปวส. (สมทบ) การบัญชี
พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับปวส.(สมทบ)สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาการบัญชี สาขาการบัญชี (ม. 6)
พ.ศ. 2543 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
พ.ศ. 2545 เปิดสอนระดับ ปวส.สาขาช่างโยธา สาขาอาหารและโภชนาการ (ม.6)
พ.ศ. 2546 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชายางและพอลิเมอร์
พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลจำเพาะวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ชื่อ   วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ชื่อภาษาอังกฤษ  Phatthalung Technical College
สังกัด    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
ปีก่อตั้ง / Year     วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2476
ที่ตั้ง / Site     ตั้งอยู่เลขที่ 248 ถนนราเมศวร์  ตำบลคูหาสวรรค์  อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ / โทรสาร  0 7461 3066 , 0 7461 3052
Website      www.ptl.ac.th
E – mail     vishnuptl@yahoo.com
สีประจำวิทยาลัย  เลือดหมู – ขาว
เนื้อที่    22 ไร่ 2 งาน  77.1 ตารางวา