วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ข่าว อศจ.พัทลุง

📣📣ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ประธานในพิธีเปิด โครงการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับครูอาชีวศึกษา จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ 2564
ดำเนินการโดย สำนักงานสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.)
ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยจัดอบรมในวันที่ 20 ถึง 22 กันยายน 2564
ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ขออนุญาตแจ้งกำหนดการและประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับครูอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินการโดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง วันที่ 20 – 22 กันยายน 2564 ณ โรงแรมโนราวิลล์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
สรุปรายชื่อบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด อศจ.พัทลุง รับวัคซีนรอบที่ 8 ในส่วนของ รพ.พัทลุง กำหนดฉีดวัคซีนวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง /สำนักงาน อศจ.พัทลุง ***หมายเหตุ วท.พัทลุง ผู้ประสงค์จะรับวัคซีน รอบที่ 8 จำนวน 89 คน กำหนดฉีดพร้อมกันหมดนะคะ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตรงานบริการจักรยานยนต์ หลักสูตร 15 ชั่วโมง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร การสร้างคอนเทนต์ของธุรกิจโรงแรมแบบออนไลน์ หลักสูตร 15 ชั่วโมง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร สร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรม WordPress หลักสูตร 15 ชั่วโมง
วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 การสอบประเมินผลพัฒนาครูอาชีวะรูปแบบออนไลน์ Rtraining ครั้งที่ 3 (วันที่ 2 ของตารางสอบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์สอบอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง (อศจ.พัทลุง) ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายสุทัศน์ แก้วพูล ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดพัทลุง (Career & Entrepreneurship Center, Ministry of Education : MOE CEC) ครั้งที่1/2564
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านการฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการการเขียนแผนธุรกิจและการตลาดออนไลน์”
ท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่ายเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ในสังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้ผ่านระบบ Google Meet
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาหลังเข้ารับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปกิจกรรมแบบออนไลน์ ของแต่ละแผนกวิชา
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้นายปรีชา เหมือนกู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ ,หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ, คุณครูแผนกวิชาการบัญชี และคุณครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา ลงพื้นที่มอบสิ่งของเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้ ในเบื้องต้น
📣📣ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดงาน “ร้อยรักถักทอใจสานสายใยมุทิตา 2564”
เพื่อจัดงานแสดงความยินดีให้แก่คุณครูที่เกษียณในปีการศึกษา 2564
ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง