วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ข่าว สอจ.พัทลุง

โครงการเสวนาแลการศึกษาเมืองลุง เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และพบปะปรึกษาหารือ รวมทั้งประสานงานเครือข่าย ในการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โครงการ แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2566
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2566
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการบริหาร อวท. ระดับภาคใต้ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและตัวแทนครู บุคลากร ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงการร่วมพิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงและเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง และระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2566
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง (สอจ.พัทลุง) โดย นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
การตรวจข้อเสนอเชิงแนวคิด (Concept Paper) ในการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการสัมมนาขับเคลื่อนกีฬาอาชีวศึกษาภาคใต้และกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22 ตุลาคม 2565 ดำเนินการโดย อาชีวศึกษาภาคใต้ร่วมกับอาชีศึกษาจังหวัดพัทลุง
โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐานภายใต้กิจกรรมเชิดชูเกียรติครูฝึกในสถานประกอบการและสถานประกอบการดีเด่น
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง และคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta