วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ข่าวนักเรียนนักศึกษา

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้น ปวส.1
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
รับสมัครอาสาสมัครประจำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2567
กิจกรรมหน้าเสาธง
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2567
โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษา ก่อนการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษา ก่อนการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
ประเมินผลการดำเนินงานชมรม To Be Number One
แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่
ขั้นตอนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta