วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

รางวัลระดับภาค

การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับภาค ภาคใต้(ระบบออนไลน์) ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงขอแสดงความยินดีด้วยครับ
ขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขันทักษะการประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานระดับเหรียญทอง
ขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขันทักษะงานปูน ระดับ ปวช. ได้รางวัลชนะเลิศ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
ขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขัน ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ระดับ ปวช. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง
ขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขันทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. ได้รับรางวัลชนะเลิศ มาตรฐานระดับเหรียญทอง
ขอแสดงความยินดี รายงานผลการแข่งขันทักษะงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวส.ได้รับรางรองวัลชนะเลิศ อันดับ 1 มาตรฐานระดับเหรียญทองทักษะงานไม้และงานสี
ขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขันทักษะงานไม้และงานสี ระดับปวช . แผนกช่างก่อสร้าง-โยธา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง
ขอแสดงความยินดี รายงานผลทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในทักษะเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ ปวช
ขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขันทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ขอแสดงความยินดี ผลการแข่งขันทักษะการจัดการ Cloud Computing ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta