วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567
sdsdsds

โครงการอบรมการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาและโครงการอบรมเชิงอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

29 ส.ค. 2022
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้นายปรีชา เหมือนกู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาและโครงการอบรมเชิงอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษ ดร.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคสุ

ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้อันดับที่ 2 ระดับ 4 ดาว

24 ส.ค. 2022
ขอแสดงความยินดีวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564) กลุ่มจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ในระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2565

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 คู่มือครูประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา 2001-1002 วิชา การเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของครูนัฐฐิยา ศรีเพชรทอง

24 ส.ค. 2022
คู่มือครูประกอบการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา 2001-1002 วิชา การเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของครูนัฐฐิยา ศรีเพชรทอง คู่มือครู_วิชาการเป็นผู้ประกอบการ_ครูนัฐฐดาวน์โหลด ปกคู่มือครูวิชาการเป็นผู้ประกอบการ_ครูนัดาวน์โหลด หน่วยที่-1-การวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรดาวน์โหลด หน่วยที่-1.การวางเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรคุณดาวน์โหลด

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564)

19 ส.ค. 2022
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงโดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาคภาคใต้ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564) กลุ่มจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

นายเยี่ยมศักดิ์ รัตนมหันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ให้เกียรติคณะครูวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นวิทยากรให้ความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการและเทคนิคการเขียนแผนธุรกิจ

09 ส.ค. 2022
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ขอความอนุเคราะห์เชิญ นางสาวนัยนันต์ พรมจันทร์ หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา และนางอุไรรัตน์ มิตรมุสิก เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการและเทคนิคการเขียนแผนธุรกิจให้กับตัวแทนนักเรียนนักศึกษา
    • 1
    • 2