วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ภาพกิจกรรม

📣📣ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดงาน “ร้อยรักถักทอใจสานสายใยมุทิตา 2564”
เพื่อจัดงานแสดงความยินดีให้แก่คุณครูที่เกษียณในปีการศึกษา 2564
ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วันที่ 15 กันยายน 2564 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ ได้ดำเนินโครงการจัดสร้างหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
นายณัฐพงศ์ สำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานในการประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และประชุมครูเกษียณอายุราชการ หัวหน้าแผนกวิชาและผู้เกี่ยวข้อง
คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเข้าร่วมการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2563
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานทุนวิจัยตามโครงการทุนอุดหนุนการเสริมสร้างวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรรมจาก สอศ.
ออกเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนงานโครงการพิเศษ
นายณัฐพงศ์ สำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณะครูในการสอนผ่านระบบออนไลน์ (Online)
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้นายเอกไชย นวลยัง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา , นายสุรศักดิ์ นิลวงศ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และคณะครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ลงพื้นที่ดูสถานที่ในการก่อสร้างห้องน้ำบ้านของนางพรรณี เทิดทอง ผู้ได้รับความเดือดร้อน
พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนงานโครงการพิเศษ
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงได้เข้าตรวจเยี่ยมบริเวณโรงอาหาร
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียนนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาหลังเข้ารับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในรูปกิจกรรมแบบออนไลน์ ของแต่ละแผนกวิชา
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้มอบหมายให้นายปรีชา เหมือนกู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ ,หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ, คุณครูแผนกวิชาการบัญชี และคุณครูแผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา ลงพื้นที่มอบสิ่งของเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้ ในเบื้องต้น
📣📣ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดงาน “ร้อยรักถักทอใจสานสายใยมุทิตา 2564”
เพื่อจัดงานแสดงความยินดีให้แก่คุณครูที่เกษียณในปีการศึกษา 2564
ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง