วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

จดหมายข่าวงานประชาสัมพันธ์

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีกับครูที่ผ่านการสอบครูผู้ช่วยภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับ การสอบคัดเลือก ภาค ค ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พิธีรับประกาศนียบัตร นักเรียนนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.3
พิธีรับประกาศนียบัตร นักเรียนนักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.2
ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565
เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ต้อนรับคณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2566
สมาคมผู้ปกครองและครูวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงส่งและรับมอบงาน ระหว่าง คณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่
ชมรม TO BE NUMBER ONE สังกัดวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้าร่วมประกวด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช และ ปวส. (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 / การรายงานตัว/การมอบตัว
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา 20201-2008 วิชากระบวนการจัดทำบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี ของนางจันจิรา ปานดำ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยวิธีการบันทึกบัญชีกิจการซื้อขายสินค้า โดยใช้เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี (Documentation for Accounting Records to Merchandising an Accounting: DAM)ของนางจันจิรา ปานดำ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน