วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

จดหมายข่าวงานประชาสัมพันธ์

มุทิตาจิตานุสรณ์ “ด้วยรัก จากใจ สายใย ผูกพัน”
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันครบรอบ 106 ปี
การประชุมบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ครั้งที่ 3/2566
โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
โครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนา นักศึกษาหลังเข้ารับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการแข่งขันทักษะสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระดับ สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการประกวดและประเมินผลโครงงานวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
พิธีเปิดโครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 2 สี) ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน”อบรมสร้างสื่อ Online ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta