วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567
sdsdsds

ขั้นตอนการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์และสมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพและการส่งเอกสารหนังสือส่งตัวนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

24 พ.ค. 2021
สำหรับการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ด้วยสื่อวีดีทัศน์ ผ่านระบบสารสนเทศ งานทวิภาคีจะส่ง Link และ QR-CODE ให้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 และเปิดเมนูการทำแบบทดสอบหลังเข้าร่วมปฐมนิเทศ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนกลับเข้ามาคลิก Link ตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้ง ลิ้งค์สำหรับการสำหรับการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึก