วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2565

ข่าววิทยาลัย

ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้าร่วมเป็นประธานมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบชมรม To be number one
นายปรีชา เหมือนกู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการน้ำดื่มของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
อบรมการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พิธีไหว้ครู และบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
พิธีไหว้ครู และบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2565
โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ (คอมพิวเตอร์สานสัมพันธ์)
ชมรมแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ได้ร่วมเดินแบบแสดงผลงานการออกแบบตัดเย็บของตนเอง โดยใช้ผ้าทอประจำจังหวัดพัทลุง ณ. เวทีกลางงานกาชาด จังหวัดพัทลุง
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธาน ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา
แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดกิจกรรมตามโครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ พัฒนาคุณธรรม สู่พฤติกรรมพอเพียง ณ วัดลานแซะ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้าร่วมเป็นประธานมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการผู้รับผิดชอบชมรม To be number one
นายปรีชา เหมือนกู้ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ของครูชำนาญ ช่วยคุณูปการ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง