วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานของ นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ งานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566 “รวมพลคนเมืองลุง เชิดชูภูมิปัญญา น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาการศึกษาสู่สากล”
ประกาศผลการพิจารณาแผนธุรกิจ
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเข้าร่วมประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565)
โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจและการตลาดออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566
ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบ การเขียนแผนธุรกิจและการตลาดออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566
การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ปีงบประมาณ 2566)
เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดโครงการและเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2566
จัดนิทรรศการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในพิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566
ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta