วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลเผยแพร่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฉบับปรับแผน)
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 5 ปีปีงบประมาณ-2566-2570
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 (ฉบับปรับแผน)
ขอส่งรายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 และขอส่งรายงานการตัดยอดระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2564
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ 2560-2564
    • 1
    • 2
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta