วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567
sdsdsds

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานทุนวิจัยตามโครงการทุนอุดหนุนการเสริมสร้างวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรรมจาก สอศ.

30 ก.ค. 2021
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ทางแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังต้อง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานทุนวิจัยตามโครงการทุนอุดหนุนการเสริมสร้างวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรรมจาก สอศ. ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงนะครับ ที่ให้ข้อเสนอแนะนำแนวทางในการพัฒนาผลสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้นะครับ

โครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ณ วัดอินทราวาส ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง ,วัดชายคลอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง และวัดโคกแย้ม ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง

26 ก.ค. 2021
โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ณ วัดอินทราวาส ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง ,วัดชายคลอง ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง และวัดโคกแย้ม ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง เพื่อส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมดำเนินการโดยชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง-โยธา ร่วมกับ ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลง ,ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ,ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน, ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน คณะครู เจ้าหน้าวิ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดประชุมผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

23 ก.ค. 2021
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดประชุมผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในการนี้ ดร.ประจวบ จันทภาโส (ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ตัวแทนผู้บริหาร หัวหน้างานโครงการพิเศษ หัวหน้างานกิจกรรม หัวหน้างานอาคาร หัวหน้าสำนักงาน อศจ. เข้าร่วมรับฟังนโยบายฯ ณ ห้องสมาร์ทคลาสรูม วิทยาลัยเทคนิคพัทล