วันพฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2565

ภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการนักองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2564
งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนร่วมกับคณะครู นักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ จัดโครงการอาชีวะอาสาประกอบรถจักรยาน ให้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้กับหน่วยงานผู้สนับสนุนการแข่งขัน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
พิธีเปิดการจัดการฝึกอบรม “โครงการผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล” ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
คณะอนุกรรมการตัดสิน
จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
มาตรวจเยี่ยมดูงานเพื่อเก็บคะแนน
ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
📣📣ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดงาน “ร้อยรักถักทอใจสานสายใยมุทิตา 2564”
เพื่อจัดงานแสดงความยินดีให้แก่คุณครูที่เกษียณในปีการศึกษา 2564
ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วันที่ 15 กันยายน 2564 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ ได้ดำเนินโครงการจัดสร้างหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
นายณัฐพงศ์ สำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ประธานในการประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และประชุมครูเกษียณอายุราชการ หัวหน้าแผนกวิชาและผู้เกี่ยวข้อง
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จัดโครงการศึกษาดูงาน ศรีปากประ รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง
คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงเข้าร่วมการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it center) ประจำปีงบประมาณ 2563
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานทุนวิจัยตามโครงการทุนอุดหนุนการเสริมสร้างวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรรมจาก สอศ.
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta
เรื่องมาใหม่
ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการ การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา​ 2565​ ให้นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน
แจ้งการถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และ ปีการศึกษา 2565 :
บรรยากาศการเปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)