วันจันทร์, 4 ธันวาคม 2566

อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์   :  ทักษะเด่น  เน้นคุณธรรม

เอกลักษณ์ :  ทักษะวิชาชีพเด่น เห็นคุณค่าการ บริการสังคม