วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์   :  ทักษะเด่น  เน้นคุณธรรม

เอกลักษณ์ :  ทักษะวิชาชีพเด่น 
เห็นคุณค่าการ บริการสังคม