วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ประกาศ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขอแจ้งเลื่อนการออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564