วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ประกาศ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ขอแจ้งเลื่อนการออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพและฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564