วันจันทร์, 15 เมษายน 2567

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในแต่ละวันไม่เกินร้อยละ 10 ของบุคลากรทั้งหมด ในระหว่างวันที่ 16-31 สิงหาคม 2564