วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ระลอกใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๒