วันเสาร์, 4 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้นักเรียนนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ยื่นคำร้องขอฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ