วันเสาร์, 25 มิถุนายน 2565

ประกาศ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้นักเรียนนักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ยื่นคำร้องขอฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ