วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม การผลิตแบบอัตโนมัติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
ในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อใน
การประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติ (๔๑.๑๑.๑๖.๒๓)
จำนวน ๑ ชุด