วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ประธานพิธีเปิดค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Camp 2022) ประจำปี 2565

ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง จัดพิธีเปิดค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Camp 2022) ประจำปี 2565 โดยได้รับความสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน จำนวน 4 ค่าย ค่ายละ 5 วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายละ 30 คน ในระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง,วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงและวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม