วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา 2105-2011 วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของครูจรินทร์ เมืองหนู

ผลงานทางวิชาการ แผนการจัดการเรียนรู้ รหัสวิชา 2105-2011 วิชาเครื่องรับโทรทัศน์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของครูจรินทร์ เมืองหนู