วันอังคาร, 6 ธันวาคม 2565

รายงานผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี 2565 ระดับภาคใต้ ในรูปแบบออนไลน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เรื่อง การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเกิดไฮโดรเจลของสารสกัดวิตามินซีจากมัลเบอร์รีด้วยเทคนิคสเฟียริฟิเคชัน

รายงานผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี 2565 ระดับภาคใต้ ในรูปแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง STEM หมวดวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 🎉ระดับปวส.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2เรื่อง การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเกิดไฮโดรเจลของสารสกัดวิตามินซีจากมัลเบอร์รีด้วยเทคนิคสเฟียริฟิเคชัน👍ผู้นำเสนอผลงาน 1. นางสาวกรวรรณ ทองเส้ง (แผนกบัญชี) 2. นางสาวกัลยกร คงแก้ว(แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเคอร์) 3. นายภูวดล คงรักษ์ (แผนกอาหารและโภชนาการ)👍ครูที่ปรึกษา1. ครูปิยะทิพย์ หนูแก้ว2. ครูสุธิสา ชูเชิด 3. ครูฐานันญา นิจจำรูญคณะครูหมวดวิทยาศาสตร์ ขอขอบพระคุณ ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง คณะผู้บริหาร คณะครูทุกท่าน สำหรับการสนับสนุน เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักศึกษา และขอขอบคุณ ครูนรินทร์ ดำนุ้ย และครูชลิต ขุนทิพย์ ในการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการนำเสนอในรูปแบบออนไลน์👉🏻วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เป็นตัวแทน ระดับภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ