วันพุธ, 31 พฤษภาคม 2566

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564)

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงโดยศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับภาคภาคใต้ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564) กลุ่มจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี