วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐานภายใต้กิจกรรมเชิดชูเกียรติครูฝึกในสถานประกอบการและสถานประกอบการดีเด่น

ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐานภายใต้กิจกรรมเชิดชูเกียรติครูฝึกในสถานประกอบการและสถานประกอบการดีเด่น ทั้งนี้นายพิมนศิลป์ ทัพนันตกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้คัดเลือกครูฝึกในสถานประกอบการ และสถานประกอบการดีเด่น ทั้งสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง