วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ปรัชญาของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ปรัชญา

            วินัยดี ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา ร่วมพัฒนาสังคม

ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

          ผลการศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและสภาพการณ์ของสถานศึกษา  ทั้งภายในและภายนอก สามารถนำมากำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้

วิสัยทัศน์  (Vision)

หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง กำหนดวิสัยทัศน์ ไว้ดังนี้

“เป็นสถานศึกษาชั้นนำด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล และบริการสังคมภายใต้ศาสตร์พระราชา”

พันธกิจ 

          ๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล

          ๒. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกช่วงวัย

          ๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

          ๔. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยีและสร้างองค์ความรู้เพื่อการจัดอาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ

          ๕. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพด้วยวิธีที่หลากหลาย

เป้าประสงค์

          ๑. ด้านคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัยและทักษะทางปัญญา

          ๒. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การใช้กระบวนการทางวิทยาลัยศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน

         ๓.ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพ สู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ

ยุทธศาสตร์

          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการอาชีวศึกษาของสถานศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

          ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

          ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ

          ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในด้านอาชีวศึกษา

          ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  ของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

อัตลักษณ์ :  ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม

เอกลักษณ์ :  ทักษะวิชาชีพเด่น เห็นคุณค่าการบริการสังคม

คุณธรรมอัตลักษณ์

ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย มีจิตอาสา

มาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

มาตรฐานที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

มาตรฐานที่ ๓ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๔ ด้านการมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่ ๕ ด้านปัจจัยพื้นฐาน