วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

พิธีเปิดกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง กิจกรรมฐานผจญภัย ฐานบุกเบิก นันทนาการ และเดินทางไกลกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง