วันเสาร์, 1 เมษายน 2566

เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

พิธีเปิดกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง กิจกรรมฐานผจญภัย ฐานบุกเบิก นันทนาการ และเดินทางไกลกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง