วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

กำหนดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคารปัญญานันทะ ชั้น 4
ภาคเช้า สำหรับผู้เรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. เวลา 07.40 – 12.00 น.
ภาคบ่าย สำหรับผู้เรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. 12.00 – 17.00 น.