วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2566 นายกษิดิฏฐ์ คำศรี ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ และนายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ผู้ประสานงานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร อวท. ระดับภาคใต้ คณะผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแทนครู บุคลากร ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อม จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ จังหวัดพัทลุง โดยมี นายธนิต แท่นปาน ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในการที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 พร้อมเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางรายละเอียด ในการวางแผนการจัดงาน (อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 34 ณ ห้องประชุมปัญญานันทะ อาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง