วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

พิธีเปิดโครงการค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Camp 2024)

✨พิธีเปิดโครงการค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Camp ๒๐๒๔)วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น.นายสมชาย อินปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน (Summer Camp 2024) ซึ่งเปิดอบรม จำนวน 4 ค่าย 1) ค่ายกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2) ค่าย วิชาช่างติดตั้งโซลาร์เซลส์สู่มาตรฐานฝีมือแรงงาน 3) ค่ายการจัดนำเที่ยวเชิงชุมชน 4) ค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง โดยมี ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด และมีตัวแทนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุงทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมโครงการ ค่ายละ 30คน รวมทั้งสิ้น 120 คน โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมอาคารปัญญานันทะ ชั้น 4 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง