วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

ประกาศ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

จากที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้นักเรียน นักศึกษาแจ้งสถานประกอบการทราบเบื้องต้น เพื่อป้องกันหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) บางสถานประกอบการต้องการหนังสือแจ้งเปลี่ยนระยะเวลาการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ดังนั้นนักเรียน นักศึกษาสามารถมารับหนังสือได้ที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี