วันพฤหัสบดี, 17 มิถุนายน 2564

การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ลิ้งค์สำหรับการสำหรับการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ด้วยสื่อวีดีทัศน์ ผ่านระบบสารสนเทศ