วันพุธ, 7 ธันวาคม 2565

มอบโล่ห์รางวัล เกียรติบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลผลงานการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานระดับชาติประจำปีการศึกษา 2562

มอบโล่ห์รางวัล เกียรติบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานระดับชาติประจำปีการศึกษา 2562
ในวันพฤหัสบดีที่  6 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 08.00 น. ช่วงกิจกรรมยามเช้าหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงภายใต้การบริหารงานโดย ดร.ประจวบ จันทภาโส  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง ,นายสมหมาย รอดเนียม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ ,นายเกิมแก้ว จุ้ยชุม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ,นายศิริวัฒน์ รักสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ ,นายสมศักดิ์ แก้วซัง รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการพัฒนาฯ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล ให้กับตัวแทนนักเรียน นักศึกษาได้แก่ น.ส. เพชรรัตน์ ช่วยเพชร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร เหรียญรางวัล ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน  ระดับชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา  2563 ประกอบไปด้วย
รางวัลชนะเลิศประเภทเพลงไทยสากลหญิง ได้แก่  นางสาวกิ่งกาญจน์​ ส่องสว่าง​ นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกการตลาด ครูผู้ควบคุม ครูสมศักดิ์ แก้วซัง
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  การแข่งขันทักษะ Tour guide   ได้แก่  น.ส.ศุภกานต์ แปะเที่ยว ,น.ส.วริษฐา มิตรคุณ คุณครูผู้ควบคุม ครููอรวิภา เรืองแก้ว การแข่งขันทักษะ  Bartender  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 4  ได้แก่ น.ส.อรณิภา ภักดีสุวรรณ ครูผู้ควบคุม ครูกษิรา นุ้ยพุ่ม  แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
รองชนะเลิศ อันดับ 2   ทักษะการพัฒนามัลติมีเดียแบบหลายมิติ ชมเชย  ทักษะการจัดการระบบเครือข่าย
ชมเชย  ทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ได้แก่ นายตะวัน ทะนันไทสง ,นายรัฐภูมิ ปานประจง ครูผู้ควบคุม ครูปิยทิพย์ อินทร์อักษร แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 4 การแข่งขันทักษะสะเต็ม ระดับปวช. ได้แก่ นายณัฐชนน เพชรรัตน์ ,นายนฤพนธ์ คงใหม่ ,นายธัญเทพ ธีระแนว ,นายยศพนธ์ เส้งส่ง ,นายกิตติธร อาจนะ ครูผู้ควบคุม นางฐิญานัฐ ขุนเดช แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทักษะงานไม้ ได้แก่ นายธีรภัทร เพชรโชติ ,นายนราธิป เหนาตีบรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทักษะงานไม้(งานสี) ได้แก่ นายอภิลักษณ์ ขำวิเศษ ครูผู้ควบคุม ครูสมคิด ไวยรัตน์ ครูณัฐปคัลภ์ เสือพล  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา ขอแสดงความยินดีกับทุกแผนกวิชาที่ได้รับรางวัลครับ