วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ปรัชญาของวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

วินัยดี ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา ร่วมพัฒนาสังคม
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการศึกษา  วิเคราะห์  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและสภาพการณ์ของสถานศึกษา  ทั้งภายในและภายนอก  สามารถนำมากำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา  ดังนี้
วิสัยทัศน์  (Vision)
หมายถึง  ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  กำหนดวิสัยทัศน์  ไว้ดังนี้
“เป็นสถานศึกษาชั้นนำด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  และบริการสังคมภายใต้ศาสตร์พระราชา”
พันธกิจ  (Mission)
หมายถึง  ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทำเพื่อให้ความคาดหวังที่กำหนดไว้ประสบความสำเร็จ  โดยในแต่ละพันธกิจจะกำหนดเป้าประสงค์  (Goals)  รองรับเพื่อระบุผลจากการดำเนินงานตามพันธกิจ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้
พันธกิจที่  ๑  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
พันธกิจที่  ๒  การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
พันธกิจที่  ๓  การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ  สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
พันธกิจที่  ๔  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในด้านอาชีวศึกษา
พันธกิจที่  ๕  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พันธกิจที่  ๖  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ์  (Strategy)
หมายถึง  การกำหนดวิธีการดำเนินงานของแต่ละพันธกิจเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามประสงค์ที่กำหนดไว้
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  กำหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้
พันธกิจ
พันธกิจที่  ๑  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
กลยุทธ์
๑.๑  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมืองโดยเน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  ความสามัคคี  สมานฉันท์  สันติวิธี  ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม  พหุวัฒนธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
๑.๒  พัฒนาระบบ  กลไก  และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้การทะเลาะวิวาท  การสร้างความรุนแรงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่สำหรับผู้เรียน
พันธกิจ
พันธกิจที่  ๒  การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์
๑.๑  เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
๑.๒  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง
พันธกิจ
พันธกิจที่  ๓  การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ  สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์
๑.๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตามหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศไทย  ๔.๐
๑.๒  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ
๑.๓  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
๑.๔  ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีสมรรถนะตามหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ
พันธกิจที่  ๔  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในด้านอาชีวศึกษา
กลยุทธ์
๑.๑  เพิ่มโอกาส  ความเสมอภาคและสารสนเทศที่ครอบคลุม  ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๑.๒  พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เรียนและสารสนเทศที่ครอบคลุม  ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
พันธกิจ
พันธกิจที่  ๕  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
๑.๑  พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีจิตสำนึก  ทัศนคติ  ค่านิยมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑.๒  พัฒนาผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๓  พัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชิวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
พันธกิจที่  ๖  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ์
๑.๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๑.๒  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑.๓  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา
วินัยดี ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา ร่วมพัฒนาสังคม
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการศึกษา  วิเคราะห์  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและสภาพการณ์ของสถานศึกษา  ทั้งภายในและภายนอก  สามารถนำมากำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา  ดังนี้
วิสัยทัศน์  (Vision)
หมายถึง  ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  กำหนดวิสัยทัศน์  ไว้ดังนี้
“เป็นสถานศึกษาชั้นนำด้านอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  และบริการสังคมภายใต้ศาสตร์พระราชา”
พันธกิจ  (Mission)
หมายถึง  ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทำเพื่อให้ความคาดหวังที่กำหนดไว้ประสบความสำเร็จ  โดยในแต่ละพันธกิจจะกำหนดเป้าประสงค์  (Goals)  รองรับเพื่อระบุผลจากการดำเนินงานตามพันธกิจ
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้
พันธกิจที่  ๑  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
พันธกิจที่  ๒  การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
พันธกิจที่  ๓  การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ  สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
พันธกิจที่  ๔  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในด้านอาชีวศึกษา
พันธกิจที่  ๕  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พันธกิจที่  ๖  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ์  (Strategy)
หมายถึง  การกำหนดวิธีการดำเนินงานของแต่ละพันธกิจเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามประสงค์ที่กำหนดไว้
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง  กำหนดกลยุทธ์ในแต่ละพันธกิจไว้ดังนี้
พันธกิจ
พันธกิจที่  ๑  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
กลยุทธ์
๑.๑  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นพลเมืองโดยเน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  ความสามัคคี  สมานฉันท์  สันติวิธี  ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม  พหุวัฒนธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
๑.๒  พัฒนาระบบ  กลไก  และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้การทะเลาะวิวาท  การสร้างความรุนแรงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่สำหรับผู้เรียน
พันธกิจ
พันธกิจที่  ๒  การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์
๑.๑  เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม
๑.๒  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะทาง
พันธกิจ
พันธกิจที่  ๓  การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะ  สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
กลยุทธ์
๑.๑  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตามหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศไทย  ๔.๐
๑.๒  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ
๑.๓  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาที่ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
๑.๔  ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีสมรรถนะตามหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
พันธกิจ
พันธกิจที่  ๔  การสร้างโอกาส  ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในด้านอาชีวศึกษา
กลยุทธ์
๑.๑  เพิ่มโอกาส  ความเสมอภาคและสารสนเทศที่ครอบคลุม  ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๑.๒  พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เรียนและสารสนเทศที่ครอบคลุม  ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
พันธกิจ
พันธกิจที่  ๕  การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
๑.๑  พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีจิตสำนึก  ทัศนคติ  ค่านิยมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑.๒  พัฒนาผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๓  พัฒนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเสริมสร้างคุณภาพชิวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
พันธกิจที่  ๖  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
กลยุทธ์
๑.๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
๑.๒  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑.๓  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา