วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ประกาศจังหวัดพัทลุงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 24