วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ประกาศจังหวัดพัทลุงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 24