วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ตามหนังสือที่ ศธ 0605/553 สสอ.รับสมัครฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ในรูปแบบออนไลน์

ตามหนังสือที่ ศธ 0605/553 สสอ.รับสมัครฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ดังนี้
1.หลักสูตรที่มีการสื่อสารและทำกิจกรรมแบบเผชิญหน้าผ่านระบบออนไลน์ (Face-to-Face Online Communication) จำนวน 11 หลักสูตร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สมัครผ่าน https://training.r-hrd.net/ สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 (การเปิดรับสมัครในระบบจะขึ้นอยู่กับผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้กำหนด)

  1. หลักสูตรที่มีการพัฒนาด้วยบทเรียนสำเร็จรูปออนไลน์ (e-learning) นั้น จะประชาสัมพันธ์หลักสูตรอีกครั้ง ประมาณกลางเดือนสิงหาคม โดยครูแจ้งความประสงค์ขอสอบ และเข้าสอบ ณ ศูนย์สอบประเมินผลฯ ของอาชีวศึกษาจังหวัด ตามวัน เวลาที่ศูนย์สอบประเมินผลฯ กำหนด ผ่านทางเว็บไซต์ https://rtraining.net/ (ตามแผนที่แจ้งศูนย์สอบไปก่อนหน้านี้)