วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานทุนวิจัยตามโครงการทุนอุดหนุนการเสริมสร้างวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรรมจาก สอศ.

ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ทางแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังต้อง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินงานทุนวิจัยตามโครงการทุนอุดหนุนการเสริมสร้างวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรรมจาก สอศ. ในครั้งนี้เป็นอย่างสูงนะครับ ที่ให้ข้อเสนอแนะนำแนวทางในการพัฒนาผลสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้นะครับ