วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ และประเมินแผนธุรกิจ ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

Big Data เทคนิคพัทลุง สู่ Thailand 4.0ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ และประเมินแผนธุรกิจ ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 14 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 16.30น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Google meet โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ สามารถเขียนแผนธุรกิจได้ และส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน โดยรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน (ไม่จำกัดระดับชั้นปี) กลุ่มละ 3 – 5 คน สามารถติดต่อขอรับใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ แผนกวิชาของตนเอง หรืองานศูนย์บ่มเพาะฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564ดำเนินงานโดย….งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วท.พัทลุง หมายเลขโทรศัพท์ 074-613066 ต่อ 152 ในวันและเวลาราชการ