วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง แจ้งนักเรียนนักศึกษา ที่ยังไม่ส่งเอกสารรับเงินเยียวยา 2,000 บาทให้ส่งเอกสารที่งานการเงินวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงภายในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

📣📣ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
แจ้งนักเรียนนักศึกษา ที่ยังไม่ส่งเอกสาร
รับเงินเยียวยา 2,000 บาท
ให้ส่งเอกสารที่งานการเงินวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
ภายในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง