วันพุธ, 29 กันยายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร สร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรม WordPress หลักสูตร 15 ชั่วโมง

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพ้ัทลุง จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ชื่อหลักสูตรสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรม Word Press จำนวน 15 ชั่วโมง อบรมในวันที่ 18 – 20 กันยายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารราชพฤกษ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เวลา 08.30 – 16.30 น.