วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ท่านดร.ประจวบ จันทภาโส ท่านรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย คณะครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ขอแสดงความยินดี กับนายประภัสสร ชัยพรม
นักศึกษาชั้น ปวช. 3 แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565
เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาภาคใต้