วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ในวันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายณัฐพงศ์ สำแดง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายประภาส ตะหรี หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหน้าแผนกวิชา และเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประจำแผนกวิชา ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม นักเรียน นักศึกษา ก่อนการฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียน ที่2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์