วันอังคาร, 3 ตุลาคม 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564